VIỆN KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

STT CHƯƠNG TRINH ĐÀO TẠO CẤP ĐỘ IABM HỢP TÁC
I Thiết lập chương trình “Director training”
1 CFO - Giám đốc tài chính Khóa học ngắn hạn
2 CPO - Giám đốc nhân sự
3 CMO - Trưởng phòng Marketing
4 CEO - Giám đốc điều hành
5 CCO - Giám đốc kinh doanh
II Thiết lập các chương trình đào tạo kỹ năng
1 Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Khóa học ngắn hạn
2 Kỹ năng quản lý và lưu hồi tiền nợ
3 Kỹ năng trình bày và báo cáo
4 Văn hóa doanh nghiệp
5 Thuế dành riêng cho lãnh đạo
6 Kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định
III Chuyên gia Tài chính – Ngân hàng
1 Chuyên gia Tài chính – Ngân hàng Khóa học ngắn hạn
2 Chuyên gia bán hàng & tiếp thị
3 Thư ký & Chuyên viên quản lý văn phòng
4 Chuyên gia tín dụng
IV Chương trình đào tạo tái cơ cấu doanh nghiệp
1 Tái cơ cấu doanh nghiệp Khóa học ngắn hạn
V Thiết lập các chương trình đào tạo kỹ năng
1 Kế toán trưởng Khóa học ngắn hạn
2 KT01 - Kế toán tài chính cơ bản
3 KT02 - Kế toán tài chính cấp cao
4 KT03 – Sử dụng Microsoft Excel cho việc tính toán
5 KT04 - Xử lý tài liệu và kế toán
6 KT05 - Báo cáo tài chính và số dư thuế hàng năm
7 KT01 - Thuế