Thống kê thu nhập trong năm 2020

  THỐNG KÊ THU NHẬP TRONG NĂM 2020

  STAFF'S INCOME SURVEY OF YEAR 2020
  Họ và tên
  Full name (*)
  Mã nhân viên
  Employee ID (*)
  Loại thu nhập
  Type of Income