MẦM NON TÂY ÚC

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP ĐỘ WAK HỢP TÁC
1 Mầm non 2 - 3 tuổi
2 Dự bị tiểu học 3 - 6 tuổi

TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC TÂY ÚC

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP ĐỘ WAPS HỢP TÁC
1 Chương trình tiểu học 6 - 10 tuổi
2 Chương trình Trung học cơ sở 11 - 14 tuổi
3 Chương trình Trung học phổ thông 15 - 18 tuổi
4 Chương trình dự bị Đại học 17 - 19 tuổi